Wnioski i postulaty Krajowej Rady Forów Skarbników

Prace tegorocznego Kongresu zakończyły się wypracowaniem postulatów środowiska skarbników. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Podczas VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników odbyły się trzy panele dyskusyjne poświęcone zadaniom zleconym samorządu, oświacie, dochodom JST czy ograniczeniu biurokracji. Wnioski z dyskusji omówiliśmy podczas kończącego Kongres „Okrągłego Stołu”, w którym uczestniczyli prof. dr hab. Zygmunt Frankiewicz, Senator, Przewodniczący […]

Skarbnicy gotowi do merytorycznej debaty o finansach samorządu

12-13 marca 2024 roku odbył się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. To najważniejsze wydarzenie dla Skarbników JST, podczas którego oprócz dyskusji i paneli eksperckich toczyła się debata nad koniecznymi zmianami dotyczącymi systemu finansowania samorządów. W Kongresie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz działającą przy niej Krajową Radę Forów Skarbników JST wzięło udział ponad […]

Dzień II Kongresu Forów Skarbników

Drugiego dnia Kongresu Skarbników w ramach trzech paneli oddaliśmy głos samym uczestnikom wydarzenia, z którymi rozmawialiśmy na kilka ważnych tematów: Zadania własne i zlecone. Katalog. Standardy realizowania i finansowania zadań własnych i zleconych, System finansowania oświaty. Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych, Dochody samorządu terytorialnego. Wnioski z dyskusji omówiliśmy podczas panelu pod nazwą: „Okrągły Stół”., w której wzięli udział: prof. dr hab. Zygmunt Frankiewicz, Senator, Przewodniczący […]

Podsumowanie I dnia VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Jak co roku Kongres Skarbników jest miejscem rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, ale też na temat najważniejszych wyzwań w pracy Skarbników. Kongres otworzyła debata na temat Długookresowej strategii finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W centrum uwagi jej uczestników znalazły się najważniejsze kierunki, w których zmierzają finanse samorządów. Zapytaliśmy o istotę umiejętności i możliwości strategicznego planowania działań w kontekście niepewności finansowej, […]

Sytuacja finansowa samorządów w opinii ich Skarbników – wstępne wyniki ankiety

W przeprowadzonej na początku 2024 r. przez FRDL ankiecie skierowanej do Skarbników samorządów gmin, powiatów i miast na prawach powiatu postawiliśmy kilka ważnych pytań: Jak w opinii Skarbników zmiany ostatnich lat wpłynęły na kondycję finansową ich jednostek samorządu? Jak Skarbnicy oceniają przeprowadzone w poprzednich latach reformy, szczególnie związane z systemem samorządowych dochodów? Jakie oczekiwania mają Skarbnicy co do kształtu systemu finansów […]

Hanna Majszczyk, Wiceminister Finansów podczas VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Kongres rozpoczęła Debata: Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego. Podstawowym założeniem reformy dochodów JST jest odejście od nieprzewidywalności finansów publicznych; dochody samorządów będą uniezależnione od wszelkich zmian podatkowych, w tym związanych z kwotą wolną od podatku – powiedziała Hanna Majszczyk, Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Wiceszefowa Ministerstwa Finansów podkreśliła, że […]

List Marszałka Sejmu Szymona Hołowni do uczestników Kongresu Skarbników

Pełna treść listu od Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP

KIR Partnerem Biznesowym Kongresu Skarbników!

Krajowa Izba Rozliczeniowa Partnerem Biznesowym Kongresu!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Partnerem Honorowym Kongresu Skarbników!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło Patronatu Honorowego Kongresowi Skarbników!

Janusz Cichoń udzielił Patronatu Kongresowi Forów Skarbników

Janusz Cichoń, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w Sejmie RP udzielił Patronatu Honorowego Kongresowi Skarbników.