PROGRAM

Dzień pierwszy 11 maja 2021 r.

08:30–09:00

Rejestracja uczestników, wirtualny spacer po platformie, spotkania w Strefie Expo

Po zalogowaniu się na platformie znajdujecie się Państwo w wirtualnej przestrzeni konferencyjnej, która została podzielona na 5 kluczowych stref: scenę plenarną, sale warsztatowe, strefę wiedzy i informacji, strefę partnerów i wystawców.

Zapraszamy Państwa na wirtualny spacer po naszej platformie i zwiedzanie Strefy Expo. Każdy z Wystawców ma swoje indywidualne stoisko, które możecie Państwo odwiedzić, a tym samym zapoznać z ofertą, umówić na spotkanie online w wybranym przez siebie czasie, zadać pytanie.

09:00–09:20

Otwarcie Kongresu

9:20–10:25

Debata

Debata: Stan finansów samorządowych – jak wygląda prawda o budżetach samorządów w 2021 rok?

Moderowanie: dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL

Udział:

  • Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów,
  • Jan Czajkowski, ekspert ds. finansów Związku Miast Polskich
  • Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO Opole, Zastępca Przewodniczącego KR RIO
  • Zygmunt Frankiewicz, Senator i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
  • Mirosław Legutko, Prezes RIO Kraków, Przewodniczący KR RIO,
  • Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

10:25–10:35

Przerwa

Sesje plenarne

10:35–10:55

Planowane kierunki zmian w systemie finansowania JST

Marek Wiewióra, Dyrektor Departamentu Finansowania Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów

10:55–11:15

Wymiar finansowy gospodarki odpadami komunalnymi

Bilansowania się dochodów i wydatków w systemie gospodarki odpadami, jakie są problemy prawne związane z metodami ustalania opłaty śmieciowej a społeczny odbiór problemu kosztów gospodarki odpadami. Ustalanie nieadekwatnych do kosztów stawek maksymalnych wybranych kategorii opłat a brak konkurencji na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów. Zwrócenie uwagi na sytuację finansową związków komunalnych zajmujących się gospodarką odpadami.

Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO Opole, Zastępca Przewodniczącego KR RIO

11:15–11:35

Opłata retencyjna – zestawienie „zysków (?) i strat (!)”.

Opłata retencyjna obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i dotyczy nieruchomości, na których wykonano tzw. „prace uszczelniające” (zmniejszające naturalną retencję). Obowiązek poboru opłaty został przypisany do gmin, ale uzyskane środki stanowią w 90% dochód Wód Polskich. Bieżący rok może być przełomowy dla problematyki wymiaru i poboru opłaty.

Michał Kostrzewa, radca prawny, oraz dr Paweł Grzybowski, Dział Prawa Podatkowego dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

11:35–11:45

Przerwa

11:45–12:05

Analizy WPF i symulacje zmian sytuacji finansowej JST w systemie BeSTi@. Nowe funkcje analityczne i sprawozdawcze

Sesje równoległe

12:15–12:45

Skarbnik a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wystąpienie ma na celu przedstawienie przesłanek odpowiedzialności Skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omówione zostaną czyny naruszenia działalności finansów publicznych związane z realizacją obowiązków głównego księgowego na przykładzie orzecznictwa komisji orzekających. Wskazane zostaną przesłanki odpowiedzialności, tryb postępowania, katalog wymierzanych kar.

Damian Grzelka, Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w RIO w Kielcach


Rewolucyjne zmiany w egzekucji podatków i opłat lokalnych

Hanna Kmieciak, doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego


Program SBC jako instrument polityki mieszkaniowej Gminy

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) polega na udzielaniu przez BGK długoterminowych, preferencyjnych kredytów inwestorom sektora mieszkalnictwa dostępnego cenowo, takim jak społeczne inicjatywy mieszkaniowe/towarzystwa budownictwa społecznego, spółki komunalne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w tym współpracującym z gminami. Finansowanie udzielane w programie nie obciąża wskaźników długu JST. Dzięki tanim kredytom powstają przede wszystkim mieszkania na wynajem o limitowanej stawce czynszu, przeznaczone dla osób o umiarkowanych dochodach, co dla samorządów stanowi atrakcyjny instrument realizacji polityki mieszkaniowej, w uzupełnieniu do lokali komunalnych. Po nowelizacji ustawy możliwe jest finansowanie także mieszkań z opcją docelowej własności.

Dariusz Stachera, Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego

12:45–13:20

Raport Regionalnych Izb Obrachunkowych na temat stanu finansów samorządu.

W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione dane dotyczące wydatków poniesionych przez jst w związku z pandemią w 2020 roku z środków własnych i środków Państwa oraz dane wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za 2020 rok.

Luiza Budner-Iwanicka, Prezes RIO w Gdańsku, Zastępca Przewodniczącego KR RIO


Kontrasygnata, kontrola wstępna, kontrola zarządcza – podobieństwa i różnice w kontekście ustawowych obowiązków skarbnika i głównego księgowego

Ustawa o finansach publicznych oraz ustawy ustrojowe określają podstawowe obowiązki, które powinien wykonywać skarbnik/główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych. Zgodnie z tymi przepisami osoby sprawujące te funkcje realizują kontrolę zarządczą, a w ramach niej kontrolę wstępną i dokonują kontrasygnaty. Dość często pojęcia te błędnie są używane zamienne. W trakcie spotkania zostaną wyjaśnione ich podstawy prawne oraz wskazana właściwa interpretacja tych czynności.

Dariusz Melerowicz, Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych

Marcin Stępień, Dyrektor ds. rozwoju rynku GRC administracja publiczna i ochrona zdrowia Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Prawnik, specjalizuje się w tematyce prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia oraz kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych i samorządzie terytorialnym.


Temat na dwa głosy: Finansowanie inwestycji samorządowych

Inwestycje, to te zadania, które zwykle lubimy najbardziej w budżetach JST. Pokazują rozwój, odpowiadają na potrzeby mieszkańców, dają radość korzystania z ich rezultatów. Z drugiej strony ich przygotowanie, finansowanie, a później realizacja, również przy pomocy środków finansowych z różnych źródeł, są często przyczyną wątpliwości, problemów, a nawet nieporozumień między komórkami merytorycznymi i finansowymi. Czasami stanowią również spore obciążenie dla późniejszej realizacji budżetu, jeśli niewłaściwie uwzględnione zostało ich oddziaływanie na wydatki bieżące. I o tym będziemy rozmawiać – no co zwrócić uwagę, co stanowi sedno przygotowań do zadań inwestycyjnych, aby przebiegały one łatwo i przyjemnie, a rozliczane były bezproblemowo.

Agnieszka Drożdżal, Wieloletnia Skarbnik, wcześniej główna księgowa. Ekspert, konsultant
Janusz Zagórski, Skarbnik, Urząd Miasta Police

13:20–14:05

MDR. Informacje o schematach podatkowych w JST

W trakcie prelekcji zostaną omówione zasady dotyczące identyfikowania zdarzeń traktowanych w JST jako schematy podatkowe MDR a szczególnie obowiązki raportowania i zastosowanie schematów, zgłaszanie nowych i już wykorzystywanych schematów podatkowych MDR do Szefa KAS przez JST. Pojawią się odpowiedzi na pytania: kto jest zobowiązany do składani informacji, w jakim zakresie i jak wygląda odpowiedzialność za zaniechanie obowiązków?

Teresa Krawczyk, ekspert w zakresie finansów publicznych, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce


Zmiana art. 242 uofp od 2022 roku. Jak zoptymalizować nadwyżkę operacyjną w perspektywie krótko- i długoterminowej?

Od 2022 roku zmienia się zasada równoważenia budżetu operacyjnego wyrażona w art. 242 uofp. Nie będzie już można ujmować w jej wyliczaniu wolnych środków. Niezależnie od tego utrudnienia wiele samorządów zmaga się z pogorszeniem nadwyżki operacyjnej ze względu na wzrost kosztów oświaty, spadki lub wyhamowanie wzrostu dochodów czy inne skutki pandemii. W czasie wystąpienia prelegent wskaże kilka sposobów, które można w samorządzie wdrożyć w kilka miesięcy w celu podwyższenia nadwyżki operacyjnej, a także działania, które samorząd może przedsięwziąć żeby ochronić ją w długiej perspektywie.

Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o., instytucji zajmującej się opracowywaniem rozwiązań dla jst w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem
Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnica
Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Bydgoszcz


Czy budżety samorządów są gotowe do absorpcji nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021–2027?

Dariusz Giza, dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. Doradca samorządowy

14:05–15:00

Networking, spotkania w Strefie Expo

Dzień drugi 12 maja 2021 r.

09:00–09:15

Otwarcie drugiego dnia Kongresu

09:15-10:30

System korekcyjno–wyrównawczy dochodów jednostek samorządu terytorialnego – stan istniejący i postulowane zmiany

Udział:

 • Tomasz Angielczyk, Skarbnik Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
 • Danuta Kamińska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia
 • Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego
 • Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania
 • Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL
 • Paweł Swianiewicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL

10:30-10:45

Przerwa

Sesje równoległe

10:45–11:15

Sytuacja finansów JST po 2020 r. Gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty

Jan Czajkowski, ekspert ds. finansów Śląski Związek Gmin i Powiatów


Zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 − ewidencja i sprawozdawczość

Lucyna Hanus, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej i ekspert w dziedzinie finansów publicznych. Była skarbnik powiatu.


Finansowanie systemu oświaty

Grzegorz Pochopień, ekspert w zakresie oświaty. Były pracownik Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

11:15-11:45

Finanse samorządu w czasach cyfrowej transformacji

Bogusław Krukowski, Pełnomocnik Zarządu ds. samorządów w firmie ZETO Software Sp. o.o.


Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako sposób finansowania inwestycji samorządowych

Ryszard Grobelny, doradca strategiczny ZMP


Najważniejsze zadania oświaty

Daria Pietrzykowska, ekspert FRDL

11:45-11:55

Przerwa

Sesje równoległe

11:55-12:25

Odpowiedzialność za złożenie JPK a czynny żal podatnika JST

Błędy w części ewidencyjnej lub deklaracyjnej pliku JPK mogą zmuszać do złożenia pliku korygującego JPK wcześniej przekazanego. W takim przypadku należy ustalić, czy i w jakim zakresie może wystąpić odpowiedzialność karna skarbowa oraz czy możliwe jest wyeliminowanie odpowiedzialności poprzez złożenie wniosku o niepodleganie karze. W trakcie wystąpienia prowadząca wskaże i odpowie na pytania: Co to jest czynny żal? Jak napisać czynny żal, aby był skuteczny? Kto w JST składa czynny żal: kierownik jednostki, kierownik urzędu? W jakich sytuacjach składa się czynny żal? Czy w przypadku nie przesłania JPK_V7M należy składać czynny żal? Czy każda korekta JPK_V7M wymaga składania czynnego żalu? Oraz jakie jest stanowisko w sprawie składania czynnego żalu wyrażone przez MF.

Dagmara Rutkowska, radca prawny, doradca podatkowy


Temat na dwa głosy: Zlecanie przez JST zadań spółkom komunalnym

Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzów
Mariusz Siwoń, ekspert, konsultant


Finansowanie ochotniczych straży pożarnych w orzecznictwie Regionalnych Izb Obrachunkowych – wybrane zagadnienia praktyczne z perspektywy skarbnika gminy

Luiza Budner-Iwanicka, Prezes RIO w Gdańsku, Zastępca Przewodniczącego KR RIO,
dr Dariusz P. Kała, ekspert ds. finansowania OSP

12:25-12:55

Co skarbnik powinien wiedzieć o zleceniu, realizacji i rozliczaniu zadań publicznych w związku z covid-19.

Artur Gluziński, ekspert ds. współpracy z NGO


Aspekty finansowo-księgowe projektów z nowych środków unijnych, w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Jakim dodatkowym strumieniom finansowania się przyjrzeć w związku z pandemią; Uproszczone rozliczenia wydatków projektowych a dotychczasowa praktyka w samorządach; Co jeszcze można usprawnić pionach księgowych przed nową perspektywą finansową UE.

Małgorzata Rulińska, ekonomistka, ekspert w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE


Gdzie szukać pieniędzy w podatku od nieruchomości? (!)

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z najistotniejszych źródeł dochodów JST. Aktualna praktyka, zmieniająca się rzeczywistość oraz działania podatników stawiają przed samorządami dwa istotne wyzwania w tym zakresie- zabezpieczenie tego źródła oraz podejmowanie działań zmierzających do uzyskania optymalnych wpływów budżetowych. Obu tym aspektom warto poświęcić równoważną uwagę.

Michał Kostrzewa, radca prawny, oraz dr Paweł Grzybowski, Dział Prawa Podatkowego Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

12:55-13:20

Audyt finansowy

Adam Gregor, Menedżer w dziale audytu EY Warszawa


Finansowanie zadań inwestycyjnych samorządów. Obligacje przychodowe

Marcin Pasak, Departament Sektora Publicznego NWAI Dom Maklerski, specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi


Catalyst – rynek obligacji komunalnych

Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych

13:20–14:00

Nowoczesne narzędzia do obsługi sprawozdawczości – studium przypadku. Specjalna sesja warsztatowa.

Artur Topa, Specjalista systemów finansowo-księgowych w firmie ZETO Software Sp. o.o.
Wioletta Wierzbowska, Skarbnik Gminy Rozogi

13:25–14:00

Aktualna problematyka w ramach prac Krajowej Rady Forów Skarbników, w tym rola Skarbnika

Krajowa Rada RIO i Krajowa Rada Forów Skarbników przy FRDL

14:00–14:30

Podsumowanie i zakończenie kongresu

14:30–15:30

Networking, spotkania w Strefie Expo