PROGRAM
V Krajowego Kongresu Forów Skarbników
Warszawa
10 – 11 maja 2023 roku


Dzień I.
10 maja 2023 r.

10.00 Rozpoczęcie i otwarcie Kongresu

10.30 – 14.00 zajęcia merytoryczne w ramach sesji plenarnej

System finansowania samorządu. Potrzeba systemowych zmian. Kierunki zmian.

Samorządowcy, eksperci, jak i Ministerstwo Finansów dostrzegają dalszą potrzebę reform w systemie systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Stabilizacja dochodów, zarządzanie długiem, ale również zapewnienie możliwości inwestowania wymagają długofalowych i systemowych rozwiązań. Jakie zmiany w tym zakresie są planowane, a jakie mogą i powinny być oczekiwanie, i co z tego wynika dla planowania samorządowych budżetów?

Debata z udziałem ekspertów, przedstawicieli rządu i samorządu.

Lokaty terminowe, długoterminowe. Ujęcie w budżecie, ewidencji księgowej i sprawozdawczości.

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, co oznacza że samorządy korzystają z zakładania lokat terminowych – szczególnie długoterminowych. W związku z tym zainteresowaniem powinny być kwestie rozwiązywania lokat i ich ujęcie w budżecie, ewidencji księgowej i sprawozdawczości.

Lucyna Hanus,  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ekspert w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej

Rachunki bankowe w ewidencji i sprawozdawczości jst na podstawie ustaleń wyników kontroli.

Damian Grzelka, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Rejestr umów – wystąpienie w trakcie potwierdzania

Jak wnioski z badań nad demografią w gminach, powiatach i województwach powinny wpływać na strategię działania Skarbnika?

Urzędy statystyczne dostarczają kompleksowych informacji dotyczących zmiany liczby ludności oraz podstawowych struktur (płeć, wiek, rozmieszczenie terytorialne) z uwagi na konieczność obserwacji tempa i kierunków rozwoju wybranych grup ludności w powiązaniu ze zmianami w systemie szkolnictwa, rynku pracy czy starzenia się ludności. Dlaczego te dane są ważne dla Skarbnika? Na ile otrzymywane dane mają wpływać na długoterminową strategię finansową JST?

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych.

15.00 – 16.30 zajęcia merytoryczne w ramach 3 sesji równoległych

Poszukiwanie nowych źródeł i obszarów dochodu jst. Optymalizacja polityki finansowej w jst. Jak wykorzystać należne odsetki od depozytów celem obniżenia kosztów finansowych? Panel dyskusyjny.

Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL, Marcin Pasak, NWAI Dom Maklerski SA, specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi

Ewidencja księgowa w nowej perspektywie dotacji unijnych 2021-2027.

Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prawidłowym ewidencjonowaniem wydatków księgowych i ich kwalifikowalności w kontekście dotacji unijnych w nowej perspektywie unijnej.

Gabriela Suski-Borek, ekspert FRDL, konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowe

Status Skarbnika. Jego rola, odpowiedzialność. Skarbnik jako strażnik finansów jednostki.

Panel pod patronatem merytorycznym Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL w ramach którego zastanowimy się nad taką pozycją Skarbnika by zwiększyć pewnością podejmowania trudnych decyzji i zmniejszyć obawy utraty stanowiska bez uzasadnienia. Czy zmiana podstawy zatrudnienia przełoży się na jeszcze sprawniejsze i bezpieczne zarządzanie gospodarką finansową zapewniając ciągłość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Te i inne pytania stanowić będą stanowiły przedmiot dyskusji.

Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL, Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego KR RIO

Funkcjonowanie audytu w jst. Użyteczność funkcji audytu.

W trakcie panelu odpowiemy na pytania: Jak zatrudniać audytora? Wady i zalety zatrudniania audytora. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w jst. Informatyka wsparciem dla Skarbników. Czego może oczekiwać skarbnik od audytora wewnętrznego? Panel pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który jest częścią The Institute of Internal Auditors i należy do European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Od ponad 15 lat jest największą w kraju organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego.

Marzena Staniszewska, Wiceprezes IIA Polska. Audytor wewnętrzny MF, QA, Katarzyna Lenczyk-Woroniecka, Członek Zarządu IIA Polska, Wojciech Polakiewicz, Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP, Lucyna Wójtowicz, Radca prawny, audytor, ekspert FRDL

System elektronicznych faktur (KSeF). O wyzwaniach, jakie czekają samorządy. Etapy wdrożenia nowego obowiązku by przygotować jednostkę na 1 stycznia 2024 r. i 1 kwietnia 2024 r.

Obszary jakie zostaną poruszone podczas wystąpienia:

 • Wymagania podatkowe.
 • Rozwiązania techniczne.
 • Jak poradzić sobie z centralizacją?
 • Jak zorganizować płatność gotówkową?
 • Jak dostosować elektroniczny obieg faktur do przyjętego obiegu korespondencji?

Adrianna Rudziak, doradca podatkowy, ekspert FRDL

System elektronicznych faktur (KSeF) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania KSAT2000i firmy COIG S.A.

Praktyczne omówienie działania systemu służącego przygotowaniu, przesyłaniu i odbieraniu elektronicznych faktur zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Tadeusz Gembalczyk, Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Utrzymania Oprogramowania dla Administracji Publicznej w firmie COIG S.A. z Katowic

Wydatki bieżące w samorządzie – czy jesteśmy skazani na ciągłą inflację czy można ten wzrost powstrzymać?

Ostatnie lata to dla samorządów okres szczególnie trudny. Ograniczenie dochodów z PIT, wysoka inflacja i niepewność w zakresie zmian przepisów prawnych powoduje, że wiele samorządów zmaga się z trudnościami w zakresie równoważenia budżetu operacyjnego (reguła z art. 242 ustawy o finansach publicznych) i w zakresie płynności. Wzrastają koszty funkcjonowania oświaty, wynagrodzenia, koszty usług i mediów. Co przeciętny samorząd może jeszcze zrobić, żeby przynajmniej zahamować wzrost tych kosztów? Kiedy możemy spodziewać się wygaszenia inflacji i spadku stóp procentowych? Czy samorządy są skazane na zależność od rządowej „uprzejmości” w zakresie dodatkowych subwencji?

Panel dyskusyjny: Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL, Ryszard Krawczyk, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.

System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@. Sprawozdania w 2023 roku po zmianach przepisów. Wystąpienie w trakcie potwierdzania.

20.00 Uroczysta kolacja


Dzień II.
11 maja 2023 r.

9.30 – 12.00 zajęcia merytoryczne w ramach 2 sesji równoległych

Bieżące problemy działalności samorządu a kolejne wyzwania.

Czy samorządy stać na środki unijne przy zwiększonych wkładach własnych? Jak zwiększony poziom inwestycji zachwiał równowagę funkcjonowania szczególnie małych samorządów. Jak zachęcać samorządy do wspólnej realizacji zadań własnych?

Panel dyskusyjny: Piotr Budziak, Skarbnik Gmina Zabierzów, Beata Pawłowska, Skarbnik Miasta Starachowice, Paweł Twardowski, Skarbnik Gmina Czarny Bór.

System finansowania edukacji – kluczowe aspekty problemu małych i dużych jst. Czy to już stan krytyczny?

Obecny system finansowania oświaty samorządowej w jest negatywnie oceniany przez podmioty i instytucje uczestniczące w organizacji procesu edukacji. Źle oceniają go przede wszystkim organy prowadzące szkoły i placówki, czyli głównie samorządy terytorialne. Pomimo kolejnych wzrostów nakładów na edukację odbiorcy systemu nadal nie postrzegają tych zmian jako wystarczających. Dzieje się tak głównie dlatego, że wydatki na oświatę, ponoszone przede wszystkim w samorządach, rosną jeszcze szybciej niż nakłady z subwencji oświatowej.

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej, ekspertów i przedstawicieli samorządu.

Nowe regulacje w zakresie obszaru ochrony zdrowia: modernizacja i poprawa efektywności szpitali. Głos Skarbnika powiatu, województwa i ekspertów.

Głos Skarbnika powiatu, województwa i ekspertów w dyskusji o kierunku zmian w zakresie finansowania szpitali, finansowania inwestycji i świadczeń leczniczych. Jak planowane zmiany związane z modernizacją i poprawą efektywności szpitali oraz z możliwościami tworzenia oddziałów opieki długoterminowej w szpitalach powiatowych wpłyną na codzienne funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego?

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Związku Powiatów Polskich, ekspertów i przedstawicieli samorządu.

Trzej tenorzy o niełatwych relacjach z własnymi spółkami, czyli na co każdy Skarbnik powinien zwrócić uwagę w relacjach ze spółkami komunalnymi.

 • Zakres działania spółek komunalnych na gruncie ustrojowych ustaw samorządowych i ustawy o gospodarce komunalnej.
 • Spółki komunalne oczymi NIK.
 • Zamówienia in house w gospodarce komunalnej – stary czy nowy in house / jeśli nie in house to co?
 • Podatkowe skutki realizacji zadań przez spółki komunalne. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych przez gminy (miasta) na rzecz spółek.

Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, Michał Kostrzewa, Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Podatkowego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, Konrad Różowicz, Prawnik, Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

Problemy z majątkiem trwałym w JST.

Przepisy prawa w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym pozwalają na dokonanie wielu wyborów, również na poziomie JST i samych jednostek. Często temat majątku ulokowany jest na końcu listy spraw do ustalenia w JST czy jednostce.  Trudności sprawiają m. in. likwidacja majątku JST (nie tylko na poziomie urzędu, ale również jednostek podległych), zakup pozostałych środków trwałych (zakup bieżący czy majątkowy), ustalenia dotyczące środków dydaktycznych, inwentaryzacji i innych. Porozmawiamy zatem na co zwrócić uwagę, od czego zacząć, jak to poukładać, żeby błędy i nieprawidłowości, których obecnie jest bardzo dużo w protokołach RIO i NIK nas już nie dotyczyły.

Agnieszka Drożdżal, ekspert FRDL

Zmiany w egzekucji. Najważniejsze wyzwania dla Skarbnika JST.

 • Egzekucja dochodów JST – prawo czy obowiązek? Wyjątki od zasady obligatoryjności
  egzekucji.
 • Systemy teleinformatyczne w egzekucji i ich wykorzystanie: e-TW i e-ZW.
 • Ponowna egzekucja sposobem na nieściągalnych dłużników.
 • Egzekucja z nieruchomości – praktyka w dochodzeniu należności gminy i powiatu.

Hanna Kmieciak, ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu

12.40 – 15.00 zajęcia merytoryczne w ramach sesji plenarnej

Rola Regionalnych Izb Obrachunkowych w pracy Skarbnika. Jak współpracować w ramach regulacji prawnych?

Każda z szesnastu funkcjonujących w Polsce izb sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z terenu określonego województwa w zakresie spraw finansowych. Właściwość izb w tym zakresie obejmuje analizę uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego głównie w kwestiach budżetu i procedury jego uchwalania. Jak izby w ramach regulacji prawnych mogą współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego by nadzór był nie tylko kontrolą ale też skuteczną działalnością informacyjną i szkoleniową.

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, ekspertów i Skarbników.

Dobre praktyki w pracy Skarbnika i współpracy w ramach regionalnych Forów Skarbników.

Prezentacje przedstawicieli wszystkich regionalnych Forów Skarbników działających w FRDL.

15.00 Podsumowanie i zakończenie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników

UWAGA:

Program może ulec zmianie. Na stronie www.kongresskarbników.pl jest dostępna stale aktualizowana wersja programu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Krajowego Kongresu Skarbników: biuro@kongresskarbnikow.pl, tel. 533 898 107