FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ im. JERZEGO REGULSKIEGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego to największa organizacja pozarządowa, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ powstała 18 września 1989 roku z inicjatywy Jerzego Regulskiego, Andrzeja Celińskiego, Jerzego Stępnia, Aleksandra Paszyńskiego oraz Waleriana Pańki. Nasi ojcowie założyciele, jako współtwórcy reformy, mającej na celu odbudowę jednostek samorządowych w Polsce, wiedzieli, jakie wyzwania i problemy niesie ze sobą ten proces. Mieli także pełne przekonanie o potencjale wspólnot lokalnych oraz jego wpływie na procesy modernizacji i przebudowy kraju.

Tak określone fundamenty naszej działalności są wciąż aktualne. Wszystko dlatego, że zmieniające się realia stwarzają nowe możliwości i przestrzenie działania, czy to na rzecz mobilizacji aktywności społeczeństwa, czy też na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla rozwoju wspólnot. Od początku nasza działalność rozwija się dzięki  szerokiej współpracy z przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych, reprezentantami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, liderami społecznymi, przedsiębiorcami i społecznościami lokalnymi.

FRDL już ponad 30 lat działa na rzecz samorządności terytorialnej, wspierając wieloma projektami urzędy samorządowe, ich jednostki organizacyjne oraz całe wspólnoty mieszkańców. Główne działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, prowadzone na szeroką skalę, to:

  • działanie na rzecz zwiększania sprawności i efektywności funkcjonowania administracji samorządowej
  • wspieranie decentralizacji władzy publicznej
  • wzmacnianie poczucia sprawstwa wśród obywateli
  • budowanie lokalnego kapitału społecznego w Polsce
  • popularyzacja polskich doświadczeń transformacji ustrojowej w innych krajach.

Od początku swego istnienia Fundacja zrealizowała już prawie sto tysięcy szkoleń, seminariów i konferencji. W 2023 roku łączna liczba uczestników naszych szkoleń przekroczy 2 miliony.  Obecnie prowadzimy kilka projektów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz kilkadziesiąt inicjatyw kierowanych do struktur regionalnych i lokalnych. Bierzemy udział w realizacji takich projektów jak:

Pełną listę projektów mogą państwo znaleźć na naszej stronie : frdl.org.pl

Bardzo ważnym dla nas działaniem jest moderowanie ponad 80 forów samorządowych, które funkcjonują przy 14 Regionalnych Ośrodkach FRDL w całej Polsce. Fora przy FRDL zrzeszają ponad 4 500 przedstawicieli z ponad 25 środowisk zawodowych samorządowców. W ramach cyklicznych spotkań odbywają się profesjonalne szkolenia, dyskusje na temat pojawiających się problemów oraz sposobów ich rozwiązania. Dwie powołane Krajowe Rady Forów, KRF Sekretarzy JST oraz KRF Skarbników JST, spotykają się co roku na organizowanych przez Fundację kongresach krajowych. Wydarzenia te odbywają się w duchu wymiany myśli i doświadczeń oraz artykułowania wyzwań dla funkcjonowania samorządów. Struktury regionalne oraz dwie powołane przez nas Rady Krajowe stają się coraz mocniejszym głosem opiniodawczym, dla proponowanych rozwiązań.

Fundacja to także profesjonalna pomoc doradcza dla samorządów w wielu dziedzinach, prowadzona dzięki specjalistom, współpracującym z naszymi ośrodkami lub z biurem krajowym w Warszawie. Działalność na rzecz rozwoju polskiego samorządu to także projekty badawcze oraz analizy i raporty FRDL, poruszające najważniejsze problemy samorządności terytorialnej. Wszystkie nasze publikacje i raporty dostępne są na stronie FRDL w zakładce PUBLIKACJE:
https://frdl.org.pl/publikacje/prowadzone-dzialania