PO I KRAJOWYM KONGRESIE FORÓW SKARBNIKÓW (12-13.06.2018)

W dniach 12-13 czerwca 2018r. w Jachrance odbył się I Krajowy Kongres Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wzięło w nim udział ponad 300 Skarbników z całego kraju.

Pierwszy dzień Kongresu był poświęcony Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. Omówione zostały wyniki ogólnopolskich badań opracowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, dotyczących postrzegania polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Skarbników.

Dzień zakończyła żywiołowa debata poświęcona próbie odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być rola skarbnika w JST.

Drugiego dnia, podczas czterech sesji panelowych, poruszone zostały tematy ściśle związane z codzienną pracą Skarbników – takie jak: finansowanie inwestycji w ramach współpracy zagranicznej, finansowanie oświaty i służby zdrowia i polityka rachunkowości.

Kongres był doskonałą okazją do podjęcia dyskusji związanej z kwestią profesjonalnego zarządzania finansami w samorządzie lokalnym. Odpowiedział na potrzeby zgłaszane przez skarbników i miał na celu budowanie wzajemnego wsparcia merytorycznego, poznania najciekawszych i najbardziej efektywnych rozwiązań, które przyczyniają się do podwyższania standardów wykonywania zadań publicznych realizowanych przez samorząd.
W punkcie podsumowującym Kongres przedstawiciele wszystkich regionów zgodnie wypowiedzieli się o konieczności sieciowania działań Skarbników i chęci stworzenia Krajowego Przedstawicielstwa Forów Skarbników.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom merytorycznym, środowiskowym za tak liczny udział i merytoryczną dyskusję na temat finansów publicznych JST.