Wprowadzone przez Andrzej Jaroszkiewicz

Skarbnicy gotowi do merytorycznej debaty o finansach samorządu

12-13 marca 2024 roku odbył się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. To najważniejsze wydarzenie dla Skarbników JST, podczas którego oprócz dyskusji i paneli eksperckich toczyła się debata nad koniecznymi zmianami dotyczącymi systemu finansowania samorządów. W Kongresie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz działającą przy niej Krajową Radę Forów Skarbników JST wzięło udział ponad […]

Dzień II Kongresu Forów Skarbników

Drugiego dnia Kongresu Skarbników w ramach trzech paneli oddaliśmy głos samym uczestnikom wydarzenia, z którymi rozmawialiśmy na kilka ważnych tematów: Zadania własne i zlecone. Katalog. Standardy realizowania i finansowania zadań własnych i zleconych, System finansowania oświaty. Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych, Dochody samorządu terytorialnego. Wnioski z dyskusji omówiliśmy podczas panelu pod nazwą: „Okrągły Stół”., w której wzięli udział: prof. dr hab. Zygmunt Frankiewicz, Senator, Przewodniczący […]

Podsumowanie I dnia VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Jak co roku Kongres Skarbników jest miejscem rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, ale też na temat najważniejszych wyzwań w pracy Skarbników. Kongres otworzyła debata na temat Długookresowej strategii finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W centrum uwagi jej uczestników znalazły się najważniejsze kierunki, w których zmierzają finanse samorządów. Zapytaliśmy o istotę umiejętności i możliwości strategicznego planowania działań w kontekście niepewności finansowej, […]

Sytuacja finansowa samorządów w opinii ich Skarbników – wstępne wyniki ankiety

W przeprowadzonej na początku 2024 r. przez FRDL ankiecie skierowanej do Skarbników samorządów gmin, powiatów i miast na prawach powiatu postawiliśmy kilka ważnych pytań: Jak w opinii Skarbników zmiany ostatnich lat wpłynęły na kondycję finansową ich jednostek samorządu? Jak Skarbnicy oceniają przeprowadzone w poprzednich latach reformy, szczególnie związane z systemem samorządowych dochodów? Jakie oczekiwania mają Skarbnicy co do kształtu systemu finansów […]

Hanna Majszczyk, Wiceminister Finansów podczas VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Kongres rozpoczęła Debata: Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego. Podstawowym założeniem reformy dochodów JST jest odejście od nieprzewidywalności finansów publicznych; dochody samorządów będą uniezależnione od wszelkich zmian podatkowych, w tym związanych z kwotą wolną od podatku – powiedziała Hanna Majszczyk, Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Wiceszefowa Ministerstwa Finansów podkreśliła, że […]