Za nami IV Krajowy Kongres Forów Skarbników

Za nami IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 Gości: Skarbników, Prelegentów, Sponsorów i Partnerów. Organizatorem wydarzenia była Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników.

Kongres to coroczne spotkanie organizowane specjalnie dla Skarbników JST. –  Od innych konferencji samorządowych odróżnia nas właśnie to, że program naszego Kongresu tworzymy we współpracy z samymi Skarbnikami i z myślą o nich. – powiedział Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL. Jak co roku dwudniowy Kongres był miejscem rozmowy na temat stanu finansów w JST, dyskusją o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych i wymiany doświadczeń, które toczyły się pomiędzy przedstawicielami władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, biznesu i niezależnych ekspertów.

– Prognozowany w tym roku duży spadek nadwyżki operacyjnej w samorządach grozi utratą przez gminy zdolności do prowadzenia polityki rozwojowej – ostrzegł Mirosław Legutko, Przewodniczący Krajowej Rady RIO podczas IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Według danych RIO tegoroczna nadwyżka operacyjna w budżetach gmin planowana jest na zaledwie 1,43 mld zł, miast na prawach powiatu 0,83 mld, a w powiatów 0,12 mld zł. Dla porównania, w zeszłym roku nadwyżka operacyjna wyniosła odpowiednio: 16,45 mld zł w gminach, 10,64 mld w mnpp i 3,71 mld zł w powiatach. W ocenie prof. Pawła Swianiewicza oraz prezesa ZMP dr hab. Zygmunta Frankiewicza sytuacja dojrzała do zmiany systemu finansowania samorządów. Również Krajowa Rada Forów Skarbników JST w przygotowywanej w trakcie wydarzenia petycji apeluje o podjęcie działań zmierzających do koniecznego zwiększenia dochodów własnych JST.

Sebastian Skuza, Wiceminister Finansów bronił wprowadzonego w ubiegłym roku mechanizmu wypłaty samorządom prognozowanych udziałów w podatkach dochodowych w równych miesięcznych ratach i zwracał uwagę na korzyści, jaki on przyniósł dla części jednostek. Pomimo trudniejszych warunków ekonomicznych pozytywnie ocenił sytuację finansową JST po pierwszym kwartale 2022 r. Zapowiedział jednak pewne korekty systemu. Podczas swojego wystąpienia obiecał, że sposób podziału subwencji rozwojowej na część podstawową oraz część „inwestycyjną” i „aktywizującą” będzie zmieniony. Minister Michał Cieślak potwierdził zaś gotowość do kodyfikacji obecnie obowiązujących przepisów wspólnie ze środowiskiem samorządowców. Zapewniał również o tym że wsłuchuje się w propozycje samorządów nt. nowych źródeł ich finansowania. Jako przykład wskazał m.in. opłatę paragonową.

– Wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy samorządy pozostaną na obecnej, ścieżce rozwoju – stwierdził w swoim podsumowaniu na zakończenie Kongresu, Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL.

Partnerem Honorowym Merytorycznym Kongresu była Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Partnerem Honorowym Minister Michał Cieślak – Członek Rady Ministrów. Patronaty Merytoryczne otrzymaliśmy od: Urzędu Zamówień Publicznych, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz od Głównego Urzędu Statystycznego i Najwyższej Izby Kontroli. Partnerami biznesowymi byli: Bank Gospodarstwa Krajowego, Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, NWAI Dom Maklerski, PKO Bank Polski, Aesco Group, Docufield, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów, CRIDO, Wolters Kluwer, o4b oraz Rekord systemy informatyczne i Tensoft programy komputerowe dla samorządów.