PRELEGENCI – KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODA NA UDZIAŁ W KONGRESIE SKARBNIKÓW

INFORMACJA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie udziału w Krajowym Kongresie Skarbników 2024  (Prelegenci)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jelinka 6 01-646 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: zarząd@frdl.org.pl.
 2. Administrator w związku z uczestnictwem w Kongresie będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych:
 • adres email, imię, nazwisko, oznaczenie pracodawcy, stanowisko służbowe,
 • Pani/Pana głos, wizerunek o ile będzie udostępniony a Pani/Pan wykorzysta funkcjonalność dokonywania wypowiedzi w trakcie spotkania, wideokonferencji,
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach:
 2. wynikających z Pana/Pani udziału w Krajowym Kongresie Skarbników w tym w zakresie list obecności, informowania o programie Kongresu, informowania o przebiegu Kongresu, w tym publikacji Pana/Pani wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci fotografii, filmów, nagrania na stronie www Fundacji, stronie www Kongresu Skarbników, FB, materiałach promocyjnych FRDL, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. nawiązywania kontaktu w zakresie współpracy w przyszłości z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Wyrażając zgodę na udział w Kongresie w charakterze prelegentki/prelegenta wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zarejestrowania Pani/Pana udziału w Kongresie, udostępniania prezentowanych treści odbiorcom zarówno w czasie rzeczywistym jaki i w okresie późniejszym.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Forum, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA tj. dostawcom usług IT (Google). Na potrzeby spotkań, wideokonferencji Fundacja może skorzystać z usług dostawcy transmisji obrazu, dźwięku oraz innych danych w czasie rzeczywistym Zoom Video Communication Inc. („Zoom”). Zoom przesyła do USA dane telemetryczne (czyli np. informacje o miejscu z którego nachodzi połączenie, ilości przesyłanych danych, komendach wydawanych aplikacji Zoom) i podstawowe dane uczestnika (te, które zostały przez użytkowników wprowadzone a do Zoom podczas rejestracji na spotkanie). Zoom zapewnia zgodność z RODO takiego transferu danych przez zawarcie z Fundacją tzw. standardowych klauzul umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:zarząd@frdl.org.pl
 10. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem możliwości nawiązywania kontaktów w sprawie współpracy, uczestnictwa w Kongresie.
 12. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.