Podczas tegorocznego Kongresu:

  • Poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego.
  • Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne i przeanalizujemy ich wpływ na budżety jednostek publicznych.
  • Zmierzymy się z najtrudniejszym zadaniem – odpowiedzią na pytanie jak ustabilizować wydatki jst w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych.

Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego, a związane z wojną w Ukrainie i przyjmowanymi w Polsce uchodźcami, w programie wydarzenia znajdą się również panele i wystąpienia z zakresu:

  • Zasad finansowego funkcjonowania jst w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Program IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników

I dzień Kongresu 10:00 – 17:00
II dzień Kongresu 09:30 – 15:00

Debata: Planowanie finansów publicznych a rzeczywistość?

Gdzie szukać pieniędzy dla budżetu – maksymalizacja dochodów a może nowe źródła finansowania.
Samorządy poprzez dokonane zmiany na przestrzeni ostatnich lat stanęły przed wyzwaniem jak realizować zadania własne wskazane w ustawach samorządowych. Dyskusja będzie próbą odpowiedzi i wskazania konkretnych rozwiązań jak poszukiwać rozwiązań systemowych (prawnych) i wykonawczych, które mogą wpłynąć na wzrost dochodów w tym wskazania nowych źródeł finansowania.
Moderator: Małgorzata Kern – Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL. Paneliści: Danuta Lange – Skarbnik Miasta Katowice, Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A.

Rozliczenia samorządów z ich spółkami – czy nadciąga tsunami?
Samorządy realizujące zadania publiczne z wykorzystaniem spółek komunalnych dokonują z tymi spółkami przeróżnych rozliczeń. Inaczej rzecz ujmując, pomiędzy JST a ich spółkami dochodzi do transferów środków pieniężnych na podstawie różnych tytułów prawnych (np. umowa dzierżawy, świadczenie usług, powierzenie realizacji zadań, dopłaty). Taka sytuacja nieodłącznie wiąże się z pytaniem o podatkowe skutki takich rozliczeń? Rozstrzygnięcia sądów administracyjnych oraz podejście organów podatkowych są w tym zakresie wyjątkowo niejednolite. Uzasadnia to konieczność znalezienia przez samorząd formuły działania, która zapewni podwójne bezpieczeństwo – dla samorządu i samej spółki.
Temat na dwa głosy: Maciej Kiełbus – Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners i Michał Kostrzewa – radca prawny współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k.

Zewnętrzne szoki finansowe dla JST w roku 2022 i ich wpływ na możliwości inwestycyjne i planowanie finansowe.
W roku 2022 jesteśmy świadkami kumulacji trzech głównych zdarzeń, z którymi skarbnicy muszą się uporać, a na których kształt nie miały żadnego wpływu. Są to: 1. wojna w Ukrainie i kryzys uchodźczy, 2. inflacja i wzrost stóp procentowych oraz 3. wprowadzenie Polskiego Ładu i Programu Inwestycji Samorządowych wraz z problemami, które te zagadnienia kreują dla gospodarki finansowej JST. W trakcie panelu wraz ze skarbnikami panelistami będziemy zastanawiać się, jak reagować na te szoki, na co zwracać uwagę i jak zabezpieczać swoje samorządy finansowo na przyszłość.
Moderator: Mariusz Gołaszewski Prezes Zarządu – założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.

Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce.
Wieloletnia Prognoza Finansowa JST w obecnych czasach to niezwykłe wyzwanie dla Skarbników. Jak zaplanować funkcjonowanie budżetowe w dłuższym okresie czasu, jeżeli niekiedy przetrwanie roku jawi się problematycznie, a zachowanie płynności jest wątpliwe. Jak planować przedsięwzięcia przy stale powiększającej się inflacji, niespójnych i stale zmieniających się przepisach. Jak zapanować nad bezpieczeństwem finansowym JST w takiej sytuacji? Inwestować czy raczej stawiać na przetrwanie? Chcemy porozmawiać o tym jak tworzyć sensowną, bezpieczną codzienność finansową JST w dłuższym okresie czasu w tak specyficznych warunkach – czy to w ogóle jest możliwe oraz co powinno w takiej sytuacji stanowić sedno planowania wieloletniego, aby WPF mogła wyznaczać realne i solidne ramy dla kolejnych budżetów.
Moderator: Agnieszka Drożdżal – ekspert FRDL, wieloletnia Skarbnik gminy.

Egzekucja należności – dochody i wydatki.

Przepisy dotyczące egzekucji należności stale sprawiają wiele problemów i niejasności. W trakcie wystąpienia w przejrzysty i jasny sposób odpowiemy na pytanie jak prawidłowo prowadzić postępowania egzekucyjne. To będzie dobry moment by dokonać podsumowania najważniejszych i najtrudniejszych zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – i co najważniejsze jak sobie z nimi poradzić.
Wystąpienie: dr Hanna Kmieciak – ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – jak zabezpieczyć samorząd przed niestabilną praktyką rozliczeń?
W 2021 r. nastąpiła diametralna zmiana zasad rozliczania w VAT opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Rewolucja poprzedniego roku nie objęła jednak wszystkich opłat, gdyż przekształcenia mogą następować w różny – pod względem prawnym – sposób. Istniejącego stanu wątpliwości nie wyjaśniła interpretacja ogólna Ministra Finansów wydana pod koniec 2021 r. Aktualny stan prawny oraz praktyka rozliczania VAT omawianych przekształceń powoduje daleko idące zróżnicowanie skutków podatkowych (finansowych) w zależności od daty ustanowienia użytkowania wieczystego oraz trybu dokonania przekształcenia. Prowadzi to do uzasadnionej obawy, że rewolucja zapoczątkowana wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lutego 2021 r. jeszcze się nie zakończyła… W trakcie prelekcji przedstawione zostaną zasady rozliczania VAT od odpłat przekształceniowych, obszary ryzyka dla samorządów oraz sposoby ich minimalizowania.
Wystąpienie: Michał Kostrzewa – radca prawny współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k.

Gospodarka odpadami komunalnymi . Działania zmierzające do zbilansowania systemu – strona kosztowa i przychodowa.
Temat gospodarki odpadami komunalnymi od wielu lat budzi kontrowersje i żywe dyskusje. Wątpliwości powstają na każdym z elementów realizacji systemu gospodarki odpadami. W trakcie dyskusji najwięcej miejsca poświęcimy kwestii optymalizacji kosztów realizacji tego zadania jak i systemowi poboru opłaty – czy może być skuteczny?
Moderator: Piotr Budziak – Skarbnik Gminy Zabierzowa członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL, Grzegorz Czarnocki – Prezes RIO w Opolu, Wiceprzewodniczący KR RIO.

Źródła dochodów jst obecne i nowe propozycje.
Moderator: Janusz Zagórski – Skarbnik Gminy Police, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL.

Finansowanie inwestycji – sposoby, możliwości, praktyczne rozwiązania.
W trakcie dyskusji zostaną poruszone kwestie dotyczące najefektywniejszych sposobów finansowania inwestycji samorządowych i wynikające z nich możliwości i zagrożenia. W trakcie dyskusji paneliści podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie rożnych sposobów na sfinansowanie planowanych i realizowanych inwestycji.
Paneliści: Piotr Tomaszewski – Skarbnik Miasta Bydgoszcz.

Lider przyszłości – kompetencje niezbędne do skutecznego zarzadzania zespołem finansowym.
Skarbnik to osoba zarządzająca budżetem jst i kluczowym zespołem pracowników. W trakcie wystąpienia w sposób angażujący i konkretny odpowiemy na pytanie jaką postawę powinien wykazywać lider przyszłości – Skarbnik? Jakie kompetencje odróżniają Skarbników od pozostałych stanowisk zarządczych i co świadczy o tym, że zarządzanie Skarbników jest efektywne?
Wystąpienie: dr Marcin Lis – Doktor nauk technicznych, Prorektor Wyższej Szkoły Biznesu ds. studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

Zarządzanie długiem publicznym – wyzwania w świetle zachodzących zmian w prawodawstwie oraz w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego.
Wystąpienie: Jacek Kopeć – Skarbnik Miasta Jeleniej Góry.

Odzyskiwanie podatku VAT
Paneliści: Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych w Urzędzie Miasta Łódź, Michał Borowski, partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO, doradcza podatkowy.

Jak dostosować klasyfikację budżetową w uchwałach budżetowych JST i planach finansowych jednostek organizacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
W trakcie wystąpienia zwrócono zostanie uwaga na to Jak dostosować klasyfikację budżetową w uchwałach budżetowych JST i planach finansowych jednostek organizacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Na co zwrócić szczególną uwagę, aby na koniec roku podstawa do ustalania wydatku na usługę publiczną była w miarę prawidłowa.
Wystąpienie: Krystyna Gąsiorek – ekspert FRDL z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych; Krzysztof Mączkowski – Skarbnik Miasta Łodzi.

System Monitorowania Usług Publicznychwystąpienie w trakcie potwierdzania.

Prawo zamówień publicznych – najważniejsze aspekty zawieranych umów na realizację inwestycji strategicznychwystąpienie w trakcie potwierdzania.

Finanse samorządów mają się całkiem nieźle – prawda czy fałsz?
Moderator: Aneta Maciążek – Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL, Agnieszka Kądziela-Biernat – Skarbnik Miasto Węgrowa.