KARTA ZGŁOSZENIA
  IV KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW 10-11 maja 2022r.

  ZGŁOSZENIE DLA CZŁONKÓW FORUM SKARBNIKÓW


  Cena zawiera:
  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia w Hotelu Westin*****(Warszawa).
  • Zakwaterowanie zgodnie z powyżej wybranym wariantem.
  • Pełne wyżywienie w dwóch dniach Kongresu (śniadanie, 2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe).
  • Materiały kongresowe.
  • Networking.

  Istnieje możliwość udziału w IV Krajowym Kongresie Forów Skarbników bez noclegu:

  Cena zawiera:
  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia w Hotelu Westin*****(Warszawa).
  • Wyżywienie w dwóch dniach Kongresu (2 obiady, przerwy kawowe).
  • Materiały kongresowe.
  • Networking.

  OPCJA UDZIAŁU DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W FORUM SKARBNIKÓW


  Cena zawiera:
  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia w Hotelu Westin*****(Warszawa).
  • Zakwaterowanie zgodnie z powyżej wybranym wariantem.
  • Pełne wyżywienie w dwóch dniach Kongresu (śniadanie, 2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe).
  • Materiały kongresowe.
  • Networking.

  Istnieje możliwość udziału w IV Krajowym Kongresie Forów Skarbników bez noclegu:

  Cena zawiera:
  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia w Hotelu Westin*****(Warszawa).
  • Wyżywienie w dwóch dniach Kongresu (2 obiady, przerwy kawowe).
  • Materiały kongresowe.
  • Networking.

  UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

  UWAGA: Rezygnacja z udziału w wydarzeniu jest możliwa do 22 kwietnia 2022 r. Pisemną rezygnację należy przesłać na adres biuro@kongresskarbnikow.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie po 22 kwietnia 2022 r. spowoduje obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych, a uczestnik otrzyma dostęp do materiałów Kongresowych.
  W przypadku wprowadzenia obostrzeń i braku możliwości realizacji Kongresu w formule stacjonarnej uczestnicy zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji, a Organizator zastrzega prawo zmiany terminu wydarzenia lub jego formuły na formułę on-line. W taki przypadku Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu po złożeniu pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od poinformowania o zmianie terminu lub formuły wydarzenia.

  Na zgłoszenia Państwa czekamy do 29 kwietnia 2022 r.

  Rejestracja zgłoszenia zostanie potwierdzona ze strony FRDL.

  INFORMACJA
  dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie uczestnictwa w Krajowym Kongresie Forów Skarbników w dniach 10-11.05.2022 roku

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: biuro@kongresskarbnikow.pl .
  2. Administrator w związku z uczestnictwem w webinariach oraz wideokonferencjach będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych: adres email, imię, nazwisko, oznaczenie pracodawcy, stanowisko służbowe, Pani/Pana głos, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan wykorzysta funkcjonalność dokonywania wypowiedzi w trakcie webinarium bądź wideokonferencji, Pani/Pana wizerunek, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan wykorzysta funkcjonalność udostępnienia wizerunku w trakcie webinarium bądź wideokonferencji, Inne dane, które Pani/Pan udostępni podczas trwania webinarium bądź wideokonferencji – w formie tekstowej, graficznej bądź jakiejkolwiek innej technicznie dostępnej.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach:
  a) wynikających z Pana/Pani udziału w Krajowym Kongresie Forów Skarbników w tym w zakresie list obecności, informowania o programie Kongresu oraz dokumentacji i informowania o przebiegu Kongresu, w tym publikacji Pana/Pani wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci fotografii, filmów, nagrania na stronie www Fundacji, stronie www Kongresu Forów Skarbników, FB, materiałach promocyjnych FRDL, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą jako kontrahentem, bądź jako trenerem lub wykładowcą,
  c) art. 6 ust. 1 lit f - niezbędność do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w zakresie identyfikacji przedstawicieli kontrahenta i osób kontaktowych w zakresie wykonania umowy,
  4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Krajowego Kongresu Forów Skarbników, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, przez okres niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj. do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
  6. Jednym z dostawców usługi transmisji obrazu, dźwięku oraz innych danych w czasie rzeczywistym jest Zoom Video Communication Inc. (Zoom). Jeżeli webinarium bądź wideokonferencja są nagrywane, wówczas treść komunikacji jest przechowywana w UE. Zoom również zapewnia, że nie ma dostępu do nagranych spotkań, gdyż zapisane dane też są szyfrowane. Zoom przesyła do USA dane telemetryczne (czyli np. informacje o miejscu z którego nachodzi połączenie, ilości przesyłanych danych, komendach wydawanych aplikacji Zoom) i podstawowe dane uczestnika (te, które zostały przez użytkowników wprowadzone a do Zoom podczas rejestracji na spotkanie). Zoom zapewnia zgodność z RODO takiego transferu danych w ramach uczestnictwa w programie oraz przez zawarcie z nami tzw. standardowych klauzul umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską.
  7. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA tj. dostawcom usług IT (Google). Dane będą należycie chronione w oparciu o zawarte standardowe klauzule umowne.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@kongresskarbnikow.pl.
  10. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem uczestnictwa w Kongresie.
  12. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.