COI naszym Partnerem Merytorycznym

Centralny Ośrodek Informatyki Partnerem Merytorycznym Kongresu!